Stadgar

(filmen ska läggas här, https://youtu.be/4zTVQUzHGVg)

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Göteborgs Dövas Förening (GDF). GDF bildades den 27 maj 1912 och har sitt säte i Göteborg. GDF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som företräder dövas intressen i Göteborg kommun. GDF tillämpar direktdemokrati. Föreningen är ansluten till Västra Götalands Dövas Länsförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.

 

§ 2 ÄNDAMÅL
GDF:s ändamål är att:

 • Tillvarata dövas teckenspråkiga, kulturella och sociala rättigheter.
 • Främja social samvaro bland döva, arbeta för god kvalité utifrån dövas perspektiv.
 • Främja vård, fostran och utbildning av döva barn, ungdomar.
 • Främja stöd och service för döva som behöver, informera om dövas livssituation.
 • Verka i enlighet med SDR:s mål och inriktningar, tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att förbättra dövas möjligheter att ta del av samhällsutbudet.
 • att stödja klubbar/sektioner inom föreningens verksamhets område under förutsättning att dessa är anslutna till dövföreningen.

 


§ 3 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens arbetsår är från ett ordinarie årsmöte fram tills nästa ordinarie årsmöte.

 

§ 4 MEDLEMSKAP
4.1 BLI MEDLEM
Person som delar GDF:s ändamål kan genom att betala medlemsavgift bli medlem i GDF.

4.2 RÖSTRÄTT
Endast medlem som fyllt 18 år har förslags- och röst-rätt vid GDF:s årsmöte och på medlemsmöten.

4.3 AVSLUTA MEDLEMSKAP
Medlem som vill lämna GDF med omedelbar verkan meddelar detta skriftligt till GDF:s styrelse. Medlem som inte betalt medlemsavgift före sista februari innevara år anses ha lämnat GDF.

4.4 UTESLUTNING
Medlem, som bryter mot GDF:s stadgar eller på annat sätt uppenbart skadar GDF, kan efter en skriftlig varning uteslutas av styrelsen. Innan ett beslut tas ska berörd medlem få möjlighet att yttra sig. Uteslutningen kan prövas av nästkommande medlemsmöte eller årsmöte.

 

§ 5 ORGANISATION
GDF:s beslutandeorgan är följande:

 • Årsmöte
 • Medlemsmöte
 • Styrelse
 • Arbetsutskott
 • Klubbmöte

§ 6 ÅRSMÖTE
6.1 ORDINARIE ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls varje år före den 30 april på den plats och tid som beslutats av styrelsen. Kallelse till årsmötet ska skickas ut senast en månad före årsmötet. Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna två veckor före årsmötet.

6.2 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller 1/8 medlemmarna vill det. Kallelse till årsmöte kan bara besluta om de frågor som stått i kallelsen. Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna två veckor före det extra årsmötet.

6.3 BEGRÄNSNING AV RÖSTRÄTT
Styrelseledamöter har inte rösträtt vid beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet. Revisorer, som inte är medlemmar, har förslags- och yttranderätt.

6.4 BESLUTSPROCESS
Årsmötet tar sina beslut genom öppen omröstning och med enkel majoritet, förutom för stadgeändringar och GDF:s upplösning, då gäller 2/3 majoritet. Vid lika röstetal avgör lottdragning. Om någon medlem begär sluten röstning, ska årsmötet gå med på det.

6.5 MOTIONER
Motioner till årsmötet kan skickas in av enskild medlem. Motionen ska vara hos styrelsen senast 1 februari. Motion som kommer in senare behandlas inte.

6.6 DAGORDNING
Dagordningen för årsmötet:

 • Årsmötets öppnande
 • Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av justerare och rösträknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomiska berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av ersättning för styrelse och valberedning
 • Behandling av propositioner
 • Behandling av motioner
 • Beslut om medlemsmöte
 • Verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av årsavgift för klubbar
 • Beslut om ersättning till styrelse och valberedning
 • Budgetplan
 • Val av styrelseordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Årsmötets avslutande

 

§ 7 MEDLEMSMÖTE
Årsmötet beslutar om hur ofta medlemsmöte skall hållas.

Kallelse och dagordning ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före mötet.

Vid medlemsmöte skall minst en gång per år upptag följande punkter: namnförslag till ombud för SDR:s kongress/representantskapsmöte skall lämnas till Västra Götalands Dövas länsförbund

Val av en ledamot och en suppleant till länets årsmöte

Val av två ledamöter till GDF:s Testamente och Donationsstiftelse

Val av arbetsgrupper/kommittéer

 

§ 8 STYRELSEN
8.1 UPPGIFT
Styrelsen leder GDF:s verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötet och föreningsmöten fattade beslut. Styrelsen förvaltar med gemensamt ansvar alla GDF:s tillgångar. Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställts av GDF. Styrelsen upprättar en beslutsordning för styrelsen och utskotten samt arbetsgrupperna.

8.2 STYRELSENS MEDLEMMAR
Styrelsen består av en ordförande och ledamöter ska vara av jämnt antal.

Styrelsens ordförande och minst hälften av ledamöterna ska vara döva.

Ordföranden väljs för ett år i taget. Styrelseledamöterna väljs på två år – hälften ena året och hälften andra året. Valbara till styrelsen är medlemmar som fyllt 18 år.

8.3 KONSTITUERING
Vid konstituerande styrelsemöte, som hålls direkt efter årsmötet, väljer styrelsen vice ordförande, kassör, firmatecknare, personalansvarig, arbetsutskottet (AU) och övriga funktioner som behövs.

8.4 ORDFÖRANDE
Ordföranden har, i samråd med styrelsen, ansvar för ledningen av GDF:s verksamhet och representerar, där annat inte beslutats, GDF utåt i alla angelägenheter. Ordföranden öppnar årsmötet och leder förhandlingarna tills mötesordförande blivit utsedd. Vid frånvaro för ordinarie ordförande går vice ordförande in i dennes ställe.

8.5 STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har möte på kallelse av ordförande eller när en majoritet av ledamöterna vill. Kallelse till styrelsemöte sänds ut en vecka före mötet.

8.6 BESLUT
Styrelsen är beslutmässig, då en majoritet av ledamöterna, däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som tjänstgörande ordförande stöder.

8.7 NÄRVARO OCH MISSFÖRTROENDE
Styrelseledamot, som inte närvarat vid tre möten under arbetsåret utan giltiga skäl, anses ha lämnat styrelsen och en efterträdare ska väljas genom fyllnadsval vid nästa medlemsmöte.

När någon av medlemmar känner inte har förtroende för någon av styrelseledamot, får medlem skicka in en motivation på varför denne har inte förtroende för styrelseledamot, i demokratisk anda.

8.8 ÄRENDEN FRÅN MEDLEMMAR
Medlemmar kan väcka ärende till styrelsen. Ärendet ska vara hos styrelsen senast två dagar före styrelsemötet.

 

§ 9 REVISION
9.1 VAL
Vid årsmötet väljs en godkänd revisor samt en föreningsrevision med en suppleant för ett år i taget.

9.2 UNDERLAG FÖR REVISION
Revisorerna ska av styrelsen få föreningens räkenskaper och inventarieförteckning med bokslut för granskning. Styrelsen ska även överlämna protokoll från styrelse- och medlemsmöten samt årsmöte och i övrigt lämna de uppgifter som önskas av revisorerna.

 

§ 10 VALBEREDNINGEN
På årsmötet väljs tre personer, varav en sammankallare, till valberedning för ett år i taget. Valberedningen förbereder alla val som ligger inom deras ansvarsområde och ska arbeta efter arbetsordningen för valberedningen, som fastställts av årsmötet.

 

§ 11 SEKTIONER OCH KLUBBAR
Inom GDF finns sektioner för olika intressegrupper. Sektionernas arbetsform bestäms av deras stadgar (eller motsvarande) som GDF:s styrelse godkänt.

Föreningen är huvudorganisation för de klubbar som är anslutna till föreningen.

Medlemmar i sektioner måste även vara medlemmar i GDF.

 

§ 12. GDF:S TESTAMENTE OCH DONATIONSSTIFTELSE
Föreningen har inrättat särskild fond för behövande medlemmar.

Fondens arbetsform bestäms av reglementen som föreningens årsmöte godkänt.

 

§ 13 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Beslutet måste stödjas av 2/3 av antalet lämnade röster.

 

§ 14 UPPLÖSNING
14.1 FÖRE UPPLÖSNINGEN

Beslut om GDF:s upplösning ska tas vid två raka ordinarie årsmöten. Besluten måste fattas med minst 2/3 majoritet av antalet lämnade röster. Frågan om upplösning av GDF får bara tas upp under årsmötet om detta meddelats i kallelsen.

14.2 EFTER UPPLÖSNINGEN
Upplöses GDF, ska alla handlingar och tillgångar, sedan skulderna betalats, överlämna till länsförbundet i tio år och där förvaras tills en ny dövförening i Göteborgs stad har bildats. För att få alla handlingar och tillgångar ska den nya dövföreningen uppfylla de villkor som beslöts när den gamla föreningen upplöstes. Om inte en ny förening bildas efter tio år överlämnas handlingar till Sveriges Dövas Riksförbund medan samtliga tillgångar överlämnas till länsförbundet.

Stadgarna är ändrade enligt årsmötesbeslut den 10 april 2016